Bac Francofon

Bacalaureatul cu menţiune francofonă ( le Bac à mention francophone) este, întîi de toate, un proiect demarat de Ministerul Afacerilor Externe al Frantei, Ambasada Franţei în România, Serviciile Culturale ale Ambasadei Franţei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi are menirea să resemantizeze învăţămîntul bilingv în limba franceză din România și să-l coreleze cu noile cerințe în vederea facilitării accesului elevilor în rețeaua universităților francofone.
Cadrul general de fundamentare al acestuia s-a circumscris odată cu Primul acord interguvernamental pentru învăţământul bilingv în România ce a fost semnat la 28 septembrie 2006 în timpul celui de-al 11 – lea Sommet al Francofoniei, care a avut loc la Bucureşti.
La acest profil elevii învaţă cinci ore de limbă si civilizatie franceză pe săptămînă precum şi Geografia Franţei (in clasa a IX- a,o oră), Istoria Franței (în clasa a- X-a,o oră ),o disciplina non-lingvistică în limba franceză (care se alege în clasa a XI-a și se continuă și în clasa a XII-a, fiind disicplina pe care elevii o aleg pentru proba de bacalaureat) precum și participarea în clasa a XI-a la un proiect de clasă interdisciplinar numit MODUL INTERDISCIPLINAR DE PROIECT, căruia i se alocă două ore pe săptămână.
Elevii care studiază în clasele bilingve de limba franceză trebuie să susţină în cadrul bacalaureatului, în clasa a XII-a (proba C) o probă de competență lingvistică la limba franceză, după modelul examenului DELF şi o probă scrisă la o disciplină nelingvistică în limba franceză (DNL), adică matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, economie,în funcție de opțiunea elevilor.
Obținerea nivelului B2 la proba de competență lingvistică este o condiție necesară de a putea susține proba de examen pentru disciplina nelingvistică. De asemenea, nota obținută la proba anticipată de bacalaureat (la finalul proiectului interdisciplinar) este o condiție obligatorie de a putea susține probele specifice acestui tip de BAC in clasa a XII-a.
Cel mai inovativ element din cadrul bacalaureatului cu mențiune francofonă este proiectul bilingv desfășurat pe parcusul clasei a XI-a. Acest proiect constă în a aborda sub coordonarea profesorilor de DNL (discipline non- lingvistice) şi a celor de limba franceză, o temă interdisciplinară în limba franceză, care este aleasă de elevi la începutul clasei a XI-a.
In acest proiect cercetarea documentară, fie că se realizează pe teren sau în CDI (centrul de documentare şi informare) capătă un rol primordial, elevul încetează să fie un simplu receptor de cunoştiinţe, fiind pus în situaţia de a cerceta, de a face observaţii, de a trage concluzii singur. Se favorizează astfel autonomizarea învăţării precum şi descoperirea relațiilor dintre discipline, lăsîndu-se în urmă abordarea pe compartimente disciplinare.
Dincolo de metododologia de proiect pe care trebuie să o însușească elevii se propune și un instrument de lucru inovativ și și anume Caietul de bord, în care fiecare elev notează în timpul anului informaţii legate de orele de curs de Modul interdisciplinar, precum şi observaţii personale în urma cercetarilor individuale sau de grup.
Proiectul se încheie în luna mai a clasei a XI-a prin prezentarea produsului final (care poate îmbrăca forma unui site, pliant, revistă, spectacol etc) într-un cadru festiv (Bilingue en fête ) şi prin susţinerea probei anticipate de Bacalaureat, probă la care se evaluează caietul de bord, gradul de implicare al elevului în proiect, cunoştinţele de DNL, asimilate în cadrul proiectului precum şi nivelul de limba franceză.
Scopul proiectului este acela de a oferi elevilor din clasele bilingve o motivaţie finală solidă, reprezentată de obţinerea, în cadrul şcolii, a unei certificări a studiilor bilingve la nivel european printr-o diplomă de bacalaureat specifică şi a unei atestări a nivelului de limbă (B2) în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbile străine, certificări ce vor permite postularea absolvenţilor la facultăţi din Franţa sau din spaţiul francofon.
Diploma de bacalaureat cu menţiune francofonă, eliberată de MECTS pot fi un atu deloc de neglijat în devenirea ulterioară a elevilor, care urmează profilul bilingv franceză.
Sectia bilingvă este percepută ca filieră de excelenţă şi datorită faptului că pentru a intra în acest proiect au fost evaluate rezultatele elevilor şi profesorilor la diferite concursuri scolare.

Prof.Vetisan Ioana,
șef catedra de limba franceză


1 commentaire: